به نام خدا ...

صفحه ی جدید مبارک دی:

دوست دارم بنویسم، به خونه ی جدید اومدم چون واسم سخت بود که اطرافیانم ازذهن نوشت ها و روز نوشت های من مطلع بشن !